top of page

Beleid

Het beleidsplan is opgesteld 8 februari, 2019 

1. Algemeen

De stichting is opgericht in 2002 door Luc de Vries en daarna overgedragen aan Yuri Wer van Bemmel in Oktober 2018.

De stichting heeft als insteek: Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van bouwprojecten in Afrika.

De stichting haar vroegere naam ( stichting hulpproject Namibie “kruimeltjes is ook brood”) is veranderd naar stichting hulpproject Emmanuel omdat deze de insteek van de stichting duidelijker verwoord. 
Emmanuel betekent: God is met ons. Dit ziet de stichting ook als begin en uitgangspunt omdat als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. (Psalm 127:1)

 

2. Doelstelling

1.  Volgens de statuten heeft de stichting het volgende doel:

     a.   Het zorgdragen voor de realisatie van bouwprojecten in Afrika.  

     b.  Het bieden van ondersteuning aan hen die vanuit een christelijke levensovertuiging in overeenstemming met de grondslag aan

          het doel van de stichting werkzaam zijn in Afrika;

     c.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

      a.  Zorg te dragen voor publiciteit voor de te ondersteunen projecten en activiteiten.

      b.  Het werven van financiële middelen voor de te ondersteunen projecten en activiteiten.

  

3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

3. Middelen

In de statuten is het volgende opgenomen over de middelen van de stichting:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

·      schenkingen

·      subsidies en donaties;

·      alle andere verkrijgingen en baten.

 

4. Het bestuur

In de statuten is het volgende over het bestuur opgenomen. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit ten minste 4 leden. Te weten Yuri van Bemmel als voorzitter. Sibren Kamstra als secretaris, Lub Loosman als bouwkundig coördinator en Boaz Warnink als penningmeester.

 

 

 5. Fondswerving

Het werven van de het benodigde geld gebeurd o.a. door nieuwe bedrijven te benaderen en ook de bedrijven die voorheen ook onze projecten hebben ondersteund. 

6. Transparantie

Transparantie is uitgangspunt van het beleid van de stichting. Dat wil zeggen dat de stichting een open stichting is die verantwoording doet van haar beleid aan een ieder die dat weten wil. Deze transparantie wordt bereikt door middel van de eigen internetsite www.hulpproject-emmanuel.com

Van andere stichtingen waar eventueel mee kan worden samengewerkt, wordt ook transparantie gevraagd. Duidelijk zijn over de doelstellingen, duidelijk over de financiën, duidelijk over de voortgang. Niet werken met dubbele agenda’s , maar eerlijk en transparant. Gebrek hieraan lijdt tot verbreking van de relatie.

 

7. Financieel beleid

Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

bottom of page